brat

مریسا تومه

مریسا تومِی بازیگر آمریکایی است.او در فیلم های سینمایی بسیاری از جمله پسرعمویم وینی، چاپلین، آنچه زنان می خواهند، کسی مانند تو، پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده ای و عشق عجیب است نقش آفرینی داشته است.

console.log('hello');