no-image

رضا نوری

رضا نوری بازیگر است. او در فیلم های سینمایی 23 نفر، رنگ شک، پنالتی، روشن خاموش روشن و فیلم سینمایی چ حضور داشته است.