brat

سیه نا گیلری

سیه نا تیگی گیلری مدل پیشین و بازیگر انگلیسی است.گیلری در فیلم های سینمایی بسیاری همچون رزیدنت ایول: زندگی پس از مرگ، ماشین زمان، اراگون، اینکهارت و رزیدنت ایول: قصاص حضور داشته است.