سریال ما همه مرده ایم قسمت 14

console.log('hello');